RODO dla rodziców

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
przekazywana w związku z zawarciem umowy

Adresat informacji: opiekun prawny dziecka (działający w imieniu własnym oraz w imieniu małoletniego dziecka)
1. Podajemy niniejsze informacje realizując tym samym obowiązek nałożony na nas jako na Administratora danych osobowych w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO.
2. ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem danych osobowych jest Ewa Kruszyńska prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Kruszyńska BeBaby, adres: ul. Hieronima Wietora 2 m. 9, 31-067 Kraków, NIP6762531294, e-mail: kontakt@bebabyzlobek.pl
3. Źródło danych osobowych: Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymaliśmy
• w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych w Żłobku
• podczas zapisów za pośrednictwem strony http://bebabyzlobek.pl/zapisy/
• poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub na Facebook’u
4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: przetwarzamy dane przede wszystkim w celach związanych z realizacją zawartej umowy i realizacją naszych obowiązków płacowo-kadrowych, podatkowych i innych nałożonych przepisami prawa. Podstawy przetwarzania to:
1) art. 6 ust. 1 lit.b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy: przetwarzanie danych umożliwia identyfikację dziecka, zapewnienie mu opieki adekwatnej do jego wieku, potrzeb i stanu zdrowia, zapewnienie mu bezpieczeństwa.
2) art. 6 ust. 1 lit.c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych – na podstawie przepisów podatkowych, przepisów regulujących działalność żłobków i przedszkoli
3) art. 6 ust. 1 lit.a RODO: w przypadku niektórych danych przetwarzanie następuje w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą (dotyczy to np. wizerunku)
4) art. 6 ust. 1 lit.f RODO: w przypadku niektórych danych przetwarzanie następuje ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora (wywiązywanie się z umów z rodzicami dzieci, rozliczanie dotacji)
5. Jakie dane trzeba podać przy zawieraniu umowy ze żłobkiem (Administratorem):
Do zawarcia umowy konieczne jest podanie następujących danych dziecka oraz opiekunów prawnych: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres, dane opiekunów prawnych, dane kontaktowe opiekunów prawnych, informacje o stanie zdrowia dziecka i preferencjach lub wymogach żywieniowych (stan szczepień, choroba, alergie itp.) w tym takie, które muszą być znane żłobkowi w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dziecka, dane osób upoważnionych do odbierania dziecka ze żłobka (powinni Państwo dysponować zgodą tych osób na podanie ich danych).
Należy także wskazać informacje o ewentualnych ograniczeniach władzy rodzicielskiej (orzeczeniu sądowym). Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale bez ich podania umowa między nami nie będzie mogła być zawarta.
Dodatkowo, uiszczając opłaty za nasze usługi na konto bankowe udostępniają nam Państwo numer swojego rachunku wyrażając w ten sposób zgodę na przetwarzanie tych danych.
Ponadto mogą Państwo wyrazić zgodę na korzystanie z wizerunku dziecka (w sposób określony przy wyrażaniu tej zgody). Nie jest to obowiązkowe a zgoda może być w każdym momencie odwołana.
6. Jakie dane są przetwarzane: Dane wskazane w punkcie 5.
7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych: mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych
2) do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (są sytuacje, w których żądanie usunięcia danych nie może być zrealizowane – wynika to z przepisów kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, które nakazują przechowywanie określonych dokumentów (w tym zawierających dane osobowe) przez określony czas)
3) do żądania przenoszenia danych, do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w odniesieniu do kwestii, wobec których była udzielona (e-mail, telefon, inne dane nie wymagane przepisami prawa)
8. Udostępnianie danych osobowych: udostępniamy dane tylko w związku z prowadzeniem naszej działalności i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji nałożonych przez nas przez przepisy obowiązków oraz realizacji zawartej między nami umowy:
• podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze (w tym płatności elektroniczne)
• biuru rachunkowemu, które zapewnia nam obsługę księgową i kadrową (umowa powierzenia przetwarzania danych w określonym zakresie, biuro zobowiązane jest do zachowania tajemnicy zawodowej) – udostępniamy tylko niezbędne dane (faktury, rachunki, nasze wyciągi bankowe, dokumentacje do rozliczania dotacji)
• współpracującym z nami podmiotom, które uczestniczą w zapewnianiu dzieciom opieki (opiekunowie- osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz firma cateringowa) – tylko w niezbędnym zakresie dotyczącym funkcji i roli tych podmiotów (w przypadku opiekunów – imię i nazwisko dziecka, informacje niezbędne do sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa; w przypadku cateringu – imię i ew. nazwisko, informacja o preferencjach lub wymaganiach żywieniowych)
• organom administracji odpowiedzialnym za sprawy oświaty i edukacji – z zakresie w jakim jest to wymagane do sprawowania przez te organy przyznanych im przepisami prawa funkcji kontrolnych, nadzorczych i sprawdzających
• podmiotom, z którymi zawarte są umowy dotyczące dotacji ze środków publicznych – tylko w zakresie w jakim jest to wymagane do sprawowania przez te podmioty przyznanych im przepisami prawa funkcji kontrolnych, nadzorczych i sprawdzających związanych z dotacjami
• dostęp do niektórych danych (np. imię i nazwisko, dane które przekazujecie Państwo mailem) ze względów technicznych mogą mieć także podmioty zapewniające obsługę informatyczną, obsługę poczty elektronicznej. Nie udostępniamy danych żadnym podmiotom w celach marketingowych, handlowych, statystycznych.
9. Okres przechowywania danych osobowych: przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i przez okres, w którym możliwe byłoby dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy.
10. Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Nie przekazujemy danych poza strefę EOG.
11. Automatyzacja przetwarzania danych: dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Nie będzie to wpływać istotnie na Państwa sytuację i nie będzie wywoływać w stosunku do Państwa żadnych skutków prawnych.

Copyrights Bebaby 2019