RODO dla rodzic贸w

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
przekazywana w zwi膮zku z zawarciem umowy

Adresat informacji: opiekun prawny dziecka (dzia艂aj膮cy w imieniu w艂asnym oraz w imieniu ma艂oletniego dziecka)
1. Podajemy niniejsze informacje realizuj膮c tym samym obowi膮zek na艂o偶ony na nas jako na Administratora danych osobowych w art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO.
2. ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem danych osobowych jest Ewa Kruszy艅ska prowadz膮c膮 jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Ewa Kruszy艅ska BeBaby, adres: ul. Hieronima Wietora 2 m. 9, 31-067 Krak贸w, NIP6762531294, e-mail: kontakt@bebabyzlobek.pl
3. 殴r贸d艂o danych osobowych: Przetwarzamy tylko te dane osobowe, kt贸re otrzymali艣my
鈥 w zwi膮zku z zawarciem umowy o 艣wiadczenie us艂ug opieku艅czo-wychowawczo-edukacyjnych w 呕艂obku
鈥 podczas zapis贸w za po艣rednictwem strony https://bebabyzlobek.pl/zapisy/
鈥 poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub na Facebook’u
4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: przetwarzamy dane przede wszystkim w celach zwi膮zanych z realizacj膮 zawartej umowy i realizacj膮 naszych obowi膮zk贸w p艂acowo-kadrowych, podatkowych i innych na艂o偶onych przepisami prawa. Podstawy przetwarzania to:
1) art. 6 ust. 1 lit.b RODO: przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy: przetwarzanie danych umo偶liwia identyfikacj臋 dziecka, zapewnienie mu opieki adekwatnej do jego wieku, potrzeb i stanu zdrowia, zapewnienie mu bezpiecze艅stwa.
2) art. 6 ust. 1 lit.c RODO: przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze danych – na podstawie przepis贸w podatkowych, przepis贸w reguluj膮cych dzia艂alno艣膰 偶艂obk贸w i przedszkoli
3) art. 6 ust. 1 lit.a RODO: w przypadku niekt贸rych danych przetwarzanie nast臋puje w oparciu o zgod臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮 (dotyczy to np. wizerunku)
4) art. 6 ust. 1 lit.f RODO: w przypadku niekt贸rych danych przetwarzanie nast臋puje ze wzgl臋du na prawnie uzasadniony interes Administratora (wywi膮zywanie si臋 z um贸w z rodzicami dzieci, rozliczanie dotacji)
5. Jakie dane trzeba poda膰 przy zawieraniu umowy ze 偶艂obkiem (Administratorem):
Do zawarcia umowy konieczne jest podanie nast臋puj膮cych danych dziecka oraz opiekun贸w prawnych: imi臋 i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres, dane opiekun贸w prawnych, dane kontaktowe opiekun贸w prawnych, informacje o stanie zdrowia dziecka i preferencjach lub wymogach 偶ywieniowych (stan szczepie艅, choroba, alergie itp.) w tym takie, kt贸re musz膮 by膰 znane 偶艂obkowi w celu zapewnienia opieki i bezpiecze艅stwa dziecka, dane os贸b upowa偶nionych do odbierania dziecka ze 偶艂obka (powinni Pa艅stwo dysponowa膰 zgod膮 tych os贸b na podanie ich danych).
Nale偶y tak偶e wskaza膰 informacje o ewentualnych ograniczeniach w艂adzy rodzicielskiej (orzeczeniu s膮dowym). Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale bez ich podania umowa mi臋dzy nami nie b臋dzie mog艂a by膰 zawarta.
Dodatkowo, uiszczaj膮c op艂aty za nasze us艂ugi na konto bankowe udost臋pniaj膮 nam Pa艅stwo numer swojego rachunku wyra偶aj膮c w ten spos贸b zgod臋 na przetwarzanie tych danych.
Ponadto mog膮 Pa艅stwo wyrazi膰 zgod臋 na korzystanie z wizerunku dziecka (w spos贸b okre艣lony przy wyra偶aniu tej zgody). Nie jest to obowi膮zkowe a zgoda mo偶e by膰 w ka偶dym momencie odwo艂ana.
6. Jakie dane s膮 przetwarzane: Dane wskazane w punkcie 5.
7. Pa艅stwa prawa zwi膮zane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych: maj膮 Pa艅stwo prawo do:
1) dost臋pu do swoich danych
2) do sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania danych (s膮 sytuacje, w kt贸rych 偶膮danie usuni臋cia danych nie mo偶e by膰 zrealizowane 鈥 wynika to z przepis贸w kadrowo-p艂acowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, kt贸re nakazuj膮 przechowywanie okre艣lonych dokument贸w (w tym zawieraj膮cych dane osobowe) przez okre艣lony czas)
3) do 偶膮dania przenoszenia danych, do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a tak偶e prawo do wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
5) prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych 鈥 w odniesieniu do kwestii, wobec kt贸rych by艂a udzielona (e-mail, telefon, inne dane nie wymagane przepisami prawa)
8. Udost臋pnianie danych osobowych: udost臋pniamy dane tylko w zwi膮zku z prowadzeniem naszej dzia艂alno艣ci i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji na艂o偶onych przez nas przez przepisy obowi膮zk贸w oraz realizacji zawartej mi臋dzy nami umowy:
鈥 podmiotom, kt贸re zapewniaj膮 us艂ugi p艂atnicze (w tym p艂atno艣ci elektroniczne)
鈥 biuru rachunkowemu, kt贸re zapewnia nam obs艂ug臋 ksi臋gow膮 i kadrow膮 (umowa powierzenia przetwarzania danych w okre艣lonym zakresie, biuro zobowi膮zane jest do zachowania tajemnicy zawodowej) 鈥 udost臋pniamy tylko niezb臋dne dane (faktury, rachunki, nasze wyci膮gi bankowe, dokumentacje do rozliczania dotacji)
鈥 wsp贸艂pracuj膮cym z nami podmiotom, kt贸re uczestnicz膮 w zapewnianiu dzieciom opieki (opiekunowie- osoby prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 oraz firma cateringowa) 鈥 tylko w niezb臋dnym zakresie dotycz膮cym funkcji i roli tych podmiot贸w (w przypadku opiekun贸w – imi臋 i nazwisko dziecka, informacje niezb臋dne do sprawowania opieki i zapewnienia bezpiecze艅stwa; w przypadku cateringu 鈥 imi臋 i ew. nazwisko, informacja o preferencjach lub wymaganiach 偶ywieniowych)
鈥 organom administracji odpowiedzialnym za sprawy o艣wiaty i edukacji 鈥 z zakresie w jakim jest to wymagane do sprawowania przez te organy przyznanych im przepisami prawa funkcji kontrolnych, nadzorczych i sprawdzaj膮cych
鈥 podmiotom, z kt贸rymi zawarte s膮 umowy dotycz膮ce dotacji ze 艣rodk贸w publicznych – tylko w zakresie w jakim jest to wymagane do sprawowania przez te podmioty przyznanych im przepisami prawa funkcji kontrolnych, nadzorczych i sprawdzaj膮cych zwi膮zanych z dotacjami
鈥 dost臋p do niekt贸rych danych (np. imi臋 i nazwisko, dane kt贸re przekazujecie Pa艅stwo mailem) ze wzgl臋d贸w technicznych mog膮 mie膰 tak偶e podmioty zapewniaj膮ce obs艂ug臋 informatyczn膮, obs艂ug臋 poczty elektronicznej. Nie udost臋pniamy danych 偶adnym podmiotom w celach marketingowych, handlowych, statystycznych.
9. Okres przechowywania danych osobowych: przechowujemy dane osobowe przez okres niezb臋dny do wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci podatkowych i przez okres, w kt贸rym mo偶liwe by艂oby dochodzenie roszcze艅 w zwi膮zku z wykonywaniem zawartej mi臋dzy nami umowy.
10. Przekazywanie danych do pa艅stw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Nie przekazujemy danych poza stref臋 EOG.
11. Automatyzacja przetwarzania danych: dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, ale nie b臋d膮 profilowane. Nie b臋dzie to wp艂ywa膰 istotnie na Pa艅stwa sytuacj臋 i nie b臋dzie wywo艂ywa膰 w stosunku do Pa艅stwa 偶adnych skutk贸w prawnych.

Bebabyzlobek.pl

Wiemy, jak wa偶na jest blisko艣膰...