OPIEKUN W ŻŁOBKU

W ramach projektu pn. Czas na żłobek! o numerze RPMP.08.05.00-12-0066/19 współfinansowanym z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego żłobek przy ul. Galicyjskiej 1 w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: OPIEKUN DZIECI DO LAT 3.

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:
Wymagania niezbędne:

 • Szukamy osób z pasją i sercem do pracy z dziećmi, kreatywne i odpowiedzialne, które:
 • Ukończyły studia z zakresu edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, logopedii, psychologii, fizjoterapii
  dzieci lub mają ukończony kurs na opiekuna w żłobku;
 • Posiadają książeczkę do celów sanepidarno-epidemiologicznych;
 • Posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 0-3 lat;
 • Posiadają zaświadczenie o niekaralności;
 • Ukończyły kurs udzielania pierwszej pomocy lub wyrażają gotowość do jego podjęcia;
 • Posiadają umiejętność pracy w grupie, są komunikatywne i bezkonfliktowe.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie od dnia 01.01.2020 roku;
 • Adekwatne, atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Ubezpieczenie OC,
 • Możliwość awansu,
 • Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:30 w nowo otwartej placówce;
 • Możliwości rozwoju;
 • Szkolenia kierunkowe;
 • Miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole;
  Do głównych zadań będą należeć:
 • organizacja kreatywnego spędzania czasu przez dzieci;
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci skorelowanych z ich wiekiem;
 • pomoc w spożywaniu posiłków;
 • czynności higieniczne w tym przewijanie dzieci;
 • czynny udział w tworzeniu konspektów zajęć.

Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: ksiegowosc@bebabyzlobek.pl;

 • Dokumenty należy uzupełnić o klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

DYREKTOR PLACÓWKI

W ramach projektu pn. Czas na żłobek! o numerze RPMP.08.05.00-12-0066/19 współfinansowanym z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego żłobek przy ul. Galicyjskiej 1 w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: DYREKTORA PLACÓWKI

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:
Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie z zakresu psychologii, socjologii, logopedii, pedagogiki.
 • 3-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora lub zastępcy dyrektora żłobka.
 • Znajomość procedur prowadzenia żłobków utworzonych z projektów unijnych, w tym prowadzenia rekrutacji dzieci wg zasad projektu i poza nim.
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnień z zakresu prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych;
 • Zaświadczenie o niekaralności (aktualne);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Znajomość metod wychowania zgodnie z zasadami Porozumienia Bez Przemocy (NVC – NonViolent Communication).

Mile widziane:

 • Rozwojowe myślenie;
 • Dbałość o szczegóły;
 • Samodyscyplina;
 • Wysokie umiejętności społeczne;
 • Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych;
 • Odporność emocjonalna i samokontrola;
 • Gotowość do stałego samodoskonalenia się;
 • Odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 • Zakres obowiązków na stanowisku:
 • Kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno – wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka i jego rodzic;
 • Prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z nią dokumentacji;
 • Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka, wychodzenie naprzeciw potrzebom zespołu, budowanie pozytywnych relacji w zespole;
 • Właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi;
 • Zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, w tym przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 • Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdań i raportów;
 • Negocjowanie umów;
 • Współpraca z firmą marketingową;
 • Współpraca z księgowością;
 • Współpraca z dostawcami usług;
 • Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku
 • Współtworzenie szeroko-rozwojowego planu wprowadzania w życie najmłodszych;

Oferujemy:

 • Elastyczny czas pracy;
 • Szkolenia kierunkowe,
 • Ubezpieczenie OC,
 • Możliwość awansu,
 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Możliwości rozwoju;
 • Miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole;
  Oferty kandydatów powinny zawierać:

List motywacyjny;

 • Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV);
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje);
 • Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy);
 • Posiadane referencje;
 • Zaświadczenie o niekaralności;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922 z późn. zmianami);
  Termin i miejsce złożenia wymaganych dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć:
 • w formie elektronicznej przesłać na adres mailowy:
 • ksiegowosc@bebabyzlobek.pl;  w temacie wiadomości należy wpisać: „Konkurs na Dyrektora Żłobka przy ul. Galicyjskiej 1 w Krakowie” ;

Postanowienia końcowe

Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach:

 • I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów,
 • II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

POMOC OPIEKUNA W ŻŁOBKU

Żłobek BeBaby prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko: POMOC OPIEKUNA DZIECI DO LAT 3.

Żłobki BeBaby to miejsca nowoczesne, kameralne i bezpieczne. Tworzy je zespól zaangażowanych opiekunów i specjalistów, którzy łączą pasję z wiedzą i miłością do najmłodszych. W BeBaby zwracamy szczególną uwagę na bliskość i postępujemy z dziećmi zgodnie z zasadami Porozumienia Bez Przemocy (NVC – NonViolent Communication).

Nasze wymagania:
Szukamy osób z pasją i sercem do pracy z dziećmi, kreatywnych i odpowiedzialnych, które:
- Posiadają odpowiedni kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub mają ukończony kurs na opiekuna w żłobku;
- Posiadają książeczkę do celów sanepidarno-epidemiologicznych;
- Posiadają zaświadczenie o niekaralności;
- Ukończyły kurs udzielania pierwszej pomocy lub wyrażają gotowość do jego podjęcia;
- Posiadają umiejętność pracy w grupie, są komunikatywne i bezkonfliktowe.

Oferujemy:
- Zatrudnienie od dnia 01.01.2020 roku;
- Adekwatne, atrakcyjne wynagrodzenie;
- Ubezpieczenie OC;
- Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:30;
- Szkolenia kierunkowe,
- Szkolenie NVC
- Pracę z młodym, dynamicznym i zaangażowanym zespołem;
- Wspaniałą atmosferę;

Do głównych zadań będą należeć:
- pomoc w organizacji kreatywnego spędzania czasu przez dzieci;
- pomoc w prowadzeniu zajęć dla dzieci;
- pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków;
- czynności higieniczne w tym przewijanie dzieci;

Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: : ksiegowosc@bebabyzlobek.pl

Dokumenty należy uzupełnić o klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji


PIELĘGNIARKA/ POŁOŻNA W ZESPOLE ŻŁOBKÓW

Zespół Żłobków BeBaby prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko: PIELĘGNIARKA/ POŁOŻNA

Żłobki BeBaby to miejsca nowoczesne, kameralne i bezpieczne. Tworzy je zespól zaangażowanych opiekunów i specjalistów, którzy łączą pasję z wiedzą i miłością do najmłodszych. W BeBaby zwracamy szczególną uwagę na bliskość i postępujemy z dziećmi zgodnie z zasadami Porozumienia Bez Przemocy (NVC – NonViolent Communication).

Nasze wymagania:
Szukamy osób, które:
- posiadają kwalifikacje w zakresie pielęgniarstwa/położnictwa;
-posiadają książeczkę do celów sanepidarno-epidemiologicznych;
- posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 0-3 lat;
- cechuje wysoka kultura w komunikacji i poszanowanie podmiotowości dziecka;
- są odpowiedzialne, ciepłe i kochają pracę z dziećmi;

Oferujemy:
-Zatrudnienie w zespole żłobków znajdujących się na terenie miasta Krakowa;
- Adekwatne, atrakcyjne wynagrodzenie;
- Pracę na cały lub pół etatu.

Do głównych zadań będą należeć np.:
- Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych dzieci.
- Kształtowanie u dzieci prozdrowotnych nawyków dot. żywienia i higieny
- Dbanie o bezpieczeństwo dzieci.
- Zapewnienie pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku ( wezwanie pogotowia, powiadomienie rodziców)
- Współudział w opracowaniu jadłospisów dla dzieci.
- Prowadzenie apteczki żłobka i zgłaszanie administratorowi potrzeb dot. zakupów w tym zakresie.

Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: : ksiegowosc@bebabyzlobek.pl

Dokumenty należy uzupełnić o klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji


KONSERWATOR W ZESPOLE ŻŁOBKÓW

Zespół Żłobków BeBaby prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko: KONSERWATOR „Złota Rączka”

Żłobki BeBaby to miejsca nowoczesne, kameralne i bezpieczne. Tworzy je zespól zaangażowanych opiekunów i specjalistów, którzy łączą pasję z wiedzą i miłością do najmłodszych. W BeBaby zwracamy szczególną uwagę na bliskość i postępujemy z dziećmi zgodnie z zasadami Porozumienia Bez Przemocy (NVC – NonViolent Communication).

Nasze wymagania:
Szukamy osób:
- odpowiedzialnych, sumiennych i rzetelnych, o miłej aparycji i usposobieniu;
- posiadających prawo jazdy kat. B;
- posiadających umiejętności w zakresie wykonywania drobnych napraw;
- posiadających doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Oferujemy:
-Zatrudnienie w zespole żłobków znajdujących się na terenie miasta Krakowa;
- Adekwatne, atrakcyjne wynagrodzenie;
- Pracę na cały lub pół etatu.

Do głównych zadań będą należeć np.:
- bieżąca konserwacja i utrzymanie techniczne nieruchomości;
- trzymanie czystości na terenie placówek i w ich otoczeniu, w tym prace sezonowe tj. koszenie trawy, odśnieżanie, sprzątanie liści itd;

Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: : ksiegowosc@bebabyzlobek.pl

Dokumenty należy uzupełnić o klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji


Osoba do spraw porządkowych

Zespół Żłobków BeBaby prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko: Osoba do spraw porządkowych

Żłobki BeBaby to miejsca nowoczesne, kameralne i bezpieczne. Tworzy je zespól zaangażowanych opiekunów i specjalistów, którzy łączą pasję z wiedzą i miłością do najmłodszych. W BeBaby zwracamy szczególną uwagę na bliskość i postępujemy z dziećmi zgodnie z zasadami Porozumienia Bez Przemocy (NVC – NonViolent Communication).

Nasze wymagania:
Szukamy osób:
- odpowiedzialnych, sumiennych i rzetelnych o miłej aparycji i usposobieniu,
- posiadających prawo jazdy kat. B;
- posiadających doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Oferujemy:
- Zatrudnienie w zespole żłobków znajdujących się na terenie miasta Krakowa;
- Adekwatne, atrakcyjne wynagrodzenie;
- Pracę na cały lub pół etatu.

Do głównych zadań będą należeć np.:
-sprzątnie sal ,szatni itp. pomieszczeń,
-sprzątanie łazienek,
-sprzątanie zaplecza kuchennego i socjalnego,
-mycie podłóg, odkurzanie itp.

Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o przesłanie CV na adres: : ksiegowosc@bebabyzlobek.pl

Dokumenty należy uzupełnić o klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji